Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti PENTA SK s.r.o. - maloobchod

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetových obchodoch prevádzkovaných spoločnosťou PENTA SK s.r.o..

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť PENTA SK s.r.o., so sídlom Hradská 3/G, 821 07 Bratislava, IČO: 35899468, zapísané v obchodnom registri v oddiele Sro, vložka číslo 33058/B na okresnom súde v Bratislave I a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ).

Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvárané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č.250/2007 Z.z., 108/2007 Z.z.). Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb, všetko v znení noviel.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva (kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy) bez ohľadu na právnu formu, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.

Predávajúci je obchodná spoločnosť PENTA SK s.r.o., so sídlom Hradská 3/G, 821 07 Bratislava, IČO: 35899468, zapísané v obchodnom registri v oddiele Sro, vložka číslo 33058/B na okresnom súde v Bratislave I.  PENTA SK s.r.o. je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby. 

Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom k uzatvoreniu kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim – spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ ihneď potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov

Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom. 

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Beh lehoty pre vybavenie reklamácie je pozastavený v prípade, že predávajúci nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov apod.) Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.      

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy nepríde.

Na darčeky, ktoré sú poskytované zadarmo alebo v symbolickej hodnote  1,- Eur, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je zhodná s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu 6 mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade so zákonom 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji  odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takomto prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Pozn.: Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14-dňovej lehoty. Toto ustanovenie zákona však nie je možné chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený len čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok s vrátenou kúpnou cenou. Predávajúci je v takomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takomto prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu.

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá , v prípade zmlúv:

  • na poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
  • na dodávku tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od pohybu cien  na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  • na dodávku tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze, opotrebeniu alebo zastaraniu,
  • na dodávku audio a video nahrávok, počítačových programov, ak predávajúci porušil ich originálny obal,
  • na dodávku novín, časopisov a periodickej tlače,
  • spočívajúcich v hre alebo v lotérii.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky pri tovare označenom pojmom „Nie je skladom“ v prípade, že tovar už nie je možné dodať ani nahradiť iným modelom alebo pokiaľ sa jeho cena výrazne zmenila a zákazník toto pred samotným vznikom kúpnej zmluvy neakceptuje. Predávajúci zákazníka o tejto situácii informuje. Ak bola časť alebo celá objednávka uhradená, budú zákazníkovi peniaze vrátené na účet.

Ochrana osobných údajov

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, číslo telefónu a mailovú adresu a v prípade požiadavky na doručenie objednaného tovaru adresu doručenia vrátane PSČ.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a mailovú adresu a v prípade požiadavky doručenia objednaného tovaru na inú adresu, ako je sídlo firmy, uvedie adresu doručenia vrátane PSČ.

3. Predávajúci použije osobné údaje pre riadne plnenie zmluvy s kupujúcim, resp. dotknutou osobou (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“), bez ich poskytnutia ju nemôže s kupujúcim ani uzavrieť. Spracovanie osobných údajov sa deje za účelom vystavenia daňového dokladu, predzmluvných vzťahov, identifikácie kupujúceho, potvrdenia objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenia tovaru, registrácie na internetovom obchode www.epenta.sk, realizovania marketingových aktivít, informovania o novinkách a akciových ponukách. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním.

4. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov objednaním si tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.epenta.sk alebo registráciou na internetovej stránke www.epenta.sk  alebo iným vhodným spôsobom.

5. Kupujúci zaslaním objednávky vyjadruje súhlas so spracovaním a uschovávaním svojich osobných údajov v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) pre spracovanie v informačnom systéme predávajúceho a na účely uvedené v bode 3. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s cezhraničným prenosom osobných údajov sprostredkovateľom do Českej republiky ako členského štátu Európskej únie a to za účelom evidencie uzavretých kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu a za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru. Informácie o kupujúcich sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Kupujúci vyjadruje svoj súhlas so spracovaním a uschovávaním svojich osobných údajov na dobu neurčitú. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy.

6. Predávajúci zodpovedá za to, aby osobné údaje neboli sprístupnené žiadnej tretej osobe s výnimkou splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Výnimku predstavujú externí dopravcovia a externí sprostredkovatelia , ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu.

7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 3. týchto všeobecných obchodných podmienok.

8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. d) ZnOOÚ spracuje len také informácie, ktoré svojim obsahom a rozsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.

9.  Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

10. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu.

11. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané.

12. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný
b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
c) účel spracúvania osobných údajov
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
* poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje
* tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté
* okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
* formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
* tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov

13. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o postupe spracúvania a vyhodnocovania operácií:
a) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie
c) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
d) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie
e) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona
f) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

14. Kupujúci má možnosť podaním bezplatnej písomnej žiadosti namietať u predávajúceho voči:
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu
b) využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

15. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

16. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa bodu 19. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

17. V prípade, že kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti jednoznačne vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona. Źiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

18. V prípade podozrenia kupujúceho, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. V prípade smrti kupujúceho jeho práva môže podľa zákona uplatniť blízka osoba.

19. Žiadosť kupujúceho podľa bodu 11., 12., 13. b) až f), a 14. vybaví predávajúci bezplatne.

20. Žiadosť kupujúceho podľa bodu 13. a) vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

21. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 19. a 20. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

22. Obmedzenie práv kupujúceho ak obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb, predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

23. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 1.3 týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

Penta CZ s.r.o.
Sídlo: Povážská 266, 386 01 Strakonice
IČO: 25193546
zapísaná v OR vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8816

GEBRÜDER WEISS, s.r.o.
Sídlo: Diaľničná cesta 20, 903 01 Senec
IČO: 31341381
zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, Oddiel: Sro., Vložka č. 4263/B.

DHL Express (Slovakia), s.r.o.
Sídlo: Letisko M.R.Štefánika, 820 01 Bratislava
IČO: 31342876
zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, Oddiel: Sro., Vložka číslo:  4400/B

Slovak Parcel Service s.r.o.
Sídlo:  Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 31329217
Zapísany? v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B

PPL CZ s.r.o.
Sídlo: Říčany- Jažlovice, K Borovému 99/, PSČ 25101
IČO: 25194798
Zapísaný v obchodnom registríku vedeným Krajským súdom v Hradci Králové, Oddiel C, vložka 7327

IN TIME SPEDICE, spol. s r.o.
Sídlo: Pobřežní 18/16, Karlín, 186 00 Praha
IČO: 25722174
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 64309

SRSoft spol. s r.o.
Sídlo: Strakonice, Bezděkovská 30, PSČ 386 01
IČO: 15818055
Spisová značka: Krajský soud v Českých Budějovicích, C 96

CyberSoft, s.r.o.
Sídlo: Ostrava- Moravská Ostrava, Soukenická 996/11, PSČ 702 00
IČO: 25856294
Spisová značka: Krajský soud v Ostravě, C 22465

Spinao s.r.o.
Sídlo: Dožice 108, 335 01 Nepomuk
IČO: 01451898
Spisová značka: C 28450 vedená u Krajského soudu v Plzni

EuroSMS s.r.o.
Sídlo: Račianska 96, 831 02 Bratislava
IČO: 46166939
Zapísaný v OR SR Bratislava 1, oddiel Sro, vložka.: 73978/B.

 

Podmienky predaja  výrobkov určených na fajčenie.

V zmysle § 6 zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v platnom znení (ďalej len zákon o ochrane nefajčiarov) je zakázaný predaj tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak formou zásielkového predaja. Z tohto dôvodu je možné zakúpiť tieto výrobky len osobne na našej predajni - tovar nezasielame.

V zmysle § 6 ods.2 zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov sa zakazuje predávať tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak osobám mladším ako 18 rokov.

V zmysle § 6 ods. 3 zákona o ochrane nefajčiarov každý, kto predáva tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, je povinný odoprieť ich predaj osobe, ktorá je mladšia ako 18 rokov.

Spätný odber elektrospotrebičov

Konkrétna výška príplatkov a miesta pre spätný odber použitých elektrozariadení je možné nájsť na webových stránkach organizácií, ktoré prevádzkujú kolektívne systémy pre oddelený zber, spätný odber, spracovanie, využitie a odstránenie  elektrozariadení a elektroodpadu:

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Nákupom zákazník súhlasí so zasielaním obchodných informácií.

Tieto obchodné podmienky spotrebiteľovi umožňujú ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzatvorenia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenej v potvrdenej objednávke,  ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne  dohodnuté inak.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.6.2012

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3
fax č.: 02/ 58272 170

Nákupný košík

prázdny

Uživatelské menu

Prihlásiť